ЈЕЗИЧКА СЛИКА ВОДЕ

Главни садржај чланка

Gordana Štasni

Сажетак

С обзиром на то да вода има апсолутну егзистенцијалну вредност у животу човека и свих живих бића и реч вода заузима значајно место у лексичком систему српског језика. О томе сведочи како њен семантички садржај и полисемантична структура тако и број и значења деривата којима је она мотивна реч. Декомпоновањем примарне реализације лексеме вода утврђене су значењске компоненте и семантички механизми којима су индуковане њене секундарне реализације. Удруживањем методе компоненцијалне анализе с елементима концептуалне анализе издвојене су семантичке скупине у које се према свом основном значењу уклапају именички деривати с мотивном речју вода. На основу концептуалне вредности анализираних деривата стиче се увид у значајан део језичке слике света која је базирана на појму вода.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Štasni, G. ЈЕЗИЧКА СЛИКА ВОДЕ. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 44(1), 269–284. https://doi.org/10.19090/gff.2019.1.269-284
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика

Референце

Bandić, D. (2004). Narodna religija Srba u 100 pojmova. Beograd: Nolit. Књига је објављена ћирилицом.

Chevalier, J. – Gheerbrant B. (1987). Rječnik simbola. Zagreb: Nakladni zavod MH.

Cowie, A. P. (1998). Phraseology. Theory, Analysis and Aplications. Oxford.

Ćirković, S. – Mihaljčić, R. (1999). Leksikon srpskog srednjeg veka. Beograd: Knowledge. Књига је објављена ћирилицом.

Gortan-Premk, D. (2004). Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskom jeziku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Књига је објављена ћирилицом.

Klajn, I. (2002). Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Prvi deo – slaganje i prefiksacija. Beograd – Novi Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Institut za srpski jezik SANU – Matica srpska. Књига је објављена ћирилицом.

Klajn, I. (2003). Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Drugi deo – sufiksacija i konverzija. Beograd – Novi Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Institut za srpski jezik SANU – Matica srpska. Књига је објављена ћирилицом.

Kovačević, M. (2000). Stilistika i gramatika stilskih figura. Kragujevac: Kantakuzin. Књига је објављена ћирилицом.

Maslova, V. A. (2007). Lingvokul’turologija. Učebnoe posobie. Moskva: Izdatel’skij centr „Akademija”. Књига је објављена ћирилицом.

Miloradović, S. (2013). Voda i ponešto od vode u srpskim dijalekatskim rečnicima. U: Detelić, M. – Detelić, L. (ured.) (2013). Aquatica – književnost, kultura. Beograd: Balkanološki institut SANU. 11–33. Рад је објављен ћирилицом.

Radenković, LJ. (1995). Vodenice. Raskovnik, 79–80, 23–27. Рад је објављен ћирилицом.

Rakić, B. R. (2004). Biblijska enciklopedija. I. Srbinje – Beograd: Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog. Књига је објављена ћирилицом.

Skok, P. (1973). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Tolstoj, M. S. –Radenković, Lј. (2001). Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik. Beograd: Zepter Book World. Књига је објављена ћирилицом.

Tolstoj, N. I. (1995). Jezik slovenske kulture. Niš: Prosveta. Књига је објављена ћирилицом.

Vulović, N. (2015). Srpska frazeologija i religija. Lingvokulturološka istraživanja. Beograd: Institut za srpski jezik SANU. Књига је објављена ћирилицом.