ПРОПАГАНДНА ПОЕТИКА КЛАУДИЈА КЛАУДИЈАНА ИЛИ НАМЕТНУТА КУЛТУРА СЕЋАЊА

  • Снежана Вукадиновић
Кључне речи: пропаганда, панегирик, Клаудије Клаудијан

Сажетак

Аутор рада тумачи појам пропаганде са посебним освртом на поетику Клаудија Клаудијана, песника  позне римске књижевности. У фокусу је његов први панегирик на латинском језику који се јавно читао у част двојице конзула, али браће, што до тада није био обичај.

Преузимања

Нема података

Референце

Alföldi, A. (1959), A conflict of ideas in the Late Roman Empire ,Oxford, Oxford Clarendorn Press.

Биргс, А., Берг, П. (2006), Друштвена историја медија – од Гутенберга до Интернета, Београд. Клио.

Вукадиновић, С.(2013), Антички мит као метафора историје у песништву Клаудија Клаудијана, непубликована докторска дисертација, Београд,

Cameron, A. (1970), Poetry and Propaganda at the Court of Honorius, Oxford.

CLAUDIAN with an English translation by Maurice Platnauer, in two volumes, (prvo izdanje 1922, reprint 1956, 1963), The Loeb Cambridge, Massachusetts Harvard University press, London, William Heinemann, MCMLXIII,

Chastagnol, A., (1940),Volume LV Issue CCXIX , The English Historical Review, Oxford,

Marsili, A. ( 1946), Roma nella poesia di Claudiano. Romanità occidentale contrapposta a quella orientale in Antiquitqas, in Ľantiquité Classique I, Bruxelles.

Меaghan, A. Mc.Evoy (2013), Child Emperor Rule in the Late Roman West, AD 367-455,Oxford Universiti press,.

Oost, S., I., (1968), ʽCount Gildo and Theodosius the Greatʼ, Class. Phil.

Славујевић, З. (1993), Библијска концепција пропаганде, Радничка штампа, Београд.

Смирнов-Бркић, А. (2016), Религијска слика Panonnia secunda у 4. веку, непубликована докторска дисертација, Нови Сад.

Fargues, P. (1933), Claudien. Etude sur sa poésie et son temps, Paris.
Објављено
13. 05. 2021.
Bрој часописа
Секција
Историја