ULOGA PORODICE U RAZVOJU DAROVITOSTI – PORODIČNA PODRŠKA/STIMULACIJA I PORODIČNA KOHEZIVNOST/ADAPTABILNOST

  • Jasmina Pekić Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  • Jasmina Kodžopeljić Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  • Ana Genc Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: darovitost, porodična podrška i stimulacija, porodična kohezivnost i adaptabilnost

Сажетак

U radu se nudi pregled istraživanja funkcionisanja porodica sa darovitim detetom, u aspektu porodične podrške/stimulacije i porodične kohezivnosti/adaptabilnosti. Ovi pojmovi su pojašnjeni u okviru Čiksentmihaljijevog Modela kompleksnosti porodice, te Olsonovog Cirkumpleks modela braka i porodice, koji su u istraživanjima predstavljali najčešće referentne okvire za operacionalizaciju pomenutih konstrukata. Istraživanja u oba segmenta daju prilično nekonzistentne nalaze, što komplikuje pokušaje izvođenja opštijih zaključaka. No, ukoliko porodičnu podršku stavimo u kontekst konkretnog domena manifestovanja darovitosti, otvaraju se mogućnosti za jasniju sistematizaciju nalaza istraživanja ovog problema. Sa druge strane, kad je reč o porodičnoj kohezivnosti i adaptabilnosti, pokušaji uopštavanja empirijskih nalaza u ovom segmentu su više spekulativne naravi i mogu se smatrati smernicama za dalja istraživanja.

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Психологија