PREDLOŽKY DO, OD A Z V SLOVENČINE A ICH EKVIVALENTY V SRBČINE

Главни садржај чланка

Аna Makišová
Jana Kováčová

Сажетак

V práci sme výskum zamerali na primárne predložky od, do a z v slovenčine a ich ekvi-valenty v srbčine. Spomínané predložky patria do skupiny primárnych predložiek a v oboch skúmaných jazykoch sa viažu s genitívom. Predložky od a do sú v oboch jazykoch formálne a zvukovo úplne zhodné. Slovenská predložka do je kontaktová a vyjadruje uskutočňovanie kontaktu deja s vnútrom objektu. Srbská predložka do je pozičná. Spoločný význam v oboch jazykoch je význam časovej, miestnej a číselnej hranice. Predložkou do sa v oboch jazykoch vyjadruje časová, miestna a číselná hranica, smerovanie dovnútra, spôsob, miera, účel, cieľ, prostriedok. Predložka od v oboch jazykoch patrí k pozičným predložkám, vyjadruje rušenie pozície deja vzhľadom na blízkosť objektu. Vyjadruje priestorové alebo časové vychodisko, príčinu, dôvod, pôvod, spôsob, zreteľ, účel, cieľ. Predložka z sa zaraďujeme ku kontaktovým predložkám, lebo vyjadruje rušenie kontaktu deja s vnútrom alebo s povrchom objektu. Pred-ložka z v spojení s menom v genitíve vyjadruje miestne vzťahy, čas, pôvod, materiál, príčinu, dôvod, spôsob, mieru, prostriedok, zreteľ. V práci sme uviedli aj javy interferencie, keď pod vplyvom srbčiny sa používajú v spisovnej slovenčine nenáležité predložkové konštrukcie.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Makišová А., & Kováčová, J. (2013). PREDLOŽKY DO, OD A Z V SLOVENČINE A ICH EKVIVALENTY V SRBČINE. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 38(1), 47–59. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/810
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика