LEXIKÁLNE INTERFERENČNÉ PRVKY VO VOJVODINSKEJ SLOVENČINE

  • Ana Makišova

Сажетак

Predmetom výskumu sú prejavy vojvodinských Slovákov (písané a hovorené). Slovenčina vo vojvodinskom prostredí sa dennodenne dostáva do kontaktu so srbčinou, čo značne vplýva na vyjadrovanie. Zvlášť je to výrazné u používateľov mladšej populácie, hlavne keď ide o súčasné trendy, nové pomenovania, ktoré sa preberajú zo srbčiny. Kontakt vojvodinskej slovenčiny so srbčinou je prirodzený a nevyhnutný. Vojvodinskí Slováci ovládajú oba jazykové systémy (slovenčinu a srbčinu) dostatočne pre každodenné používanie. Žijeme v bilingválnom prostredí, na dorozumievanie okrem slovenčiny používame aj srbčinu, ktorá ovplyvňuje naše vyjadrovanie. Pod vplyvom srbského jazyka použité lexémy často nadobúdajú inú podobu, nespisovnú a paralelne nastáva posun aj v sémantike (pridať – odovzdať; vypraviť – opraviť; Slováčka – Slovenka; nastaviť – pokračovať a pod).

Преузимања

Нема података

Биографија аутора

Ana Makišova

Odsek za slovakistiku
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Референце

Dudok, M. (2010). Kontrastivna istraživanja srpskog i slovačkog jezika. Kontrastivna proučavanja srpskog jezika: pravci i rezultati. 107–121.
Hlas ľudu, r. 73, č. 11, 12.3.2016.
Horecký, J. (1998). Konkurencia predložiek v a na. Kultúra slova, 32. 193–197.
Klajn, I., Šipka, M. (2007). Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej.
Krátky slovník slovenského jazyka (1987). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV.
Myjavcová, M. (2006). State o našej slovenčine. Báčsky Petrovec: Kultúra.
Myjavcová, M. (2015). O slovensko–srbskom bilingvizme vo Vojvodine. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum.
Rečnik srpskoga jezika (2007). Novi Sad: Matica srpska.
Slovník súčasného slovenského jazyka ag (2006). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.
http://www.fns.uniba.sk
http://www.prf.umb.sk/studium/doktorandske-studium
http://www.rtv.rs 8.1.2016
http://www.rtv.rs 15.11.2013
http:// www.hiking.sk 13.01.2014
http://www.spravy.pravda.sk 2.04.2008
http://www.mbkkarlovka.sk 31.08.2015
http://www.aerd.org.rs/sk/zlatibor.html 20.11.2010
http:// (www.hl.rs 1.02.2016
Објављено
22. 02. 2017.
Bрој часописа
Секција
Словакистика