PRÍMENÁ SLOVÁKOV V NIEKTORÝCH SLOVENSKÝCH OSADÁCH BANÁTU

Главни садржај чланка

Ana Makišova
Daniela Marčoková

Сажетак

Predmetom nášho výskumu bola neúradná pomenovacia sústava obyvateľov slovenskej národnosti v Banáte. Cieľom nášho výskumu bolo evidovať prímená dospelých obyvateľov mužského pohlavia slovenskej národnosti v troch slovenských osadách v Banáte: v Aradáči, v Jánošíku a v Kovačici. Vo výskume sme uplatnili metódu živej pamäte a materiál sme získavali vlastným terénnym výskumom v rokoch 2018 a 2019. Výsledky nášho výskumu môžeme zhrnúť takto: prímená sú miestne obmedzené, vyjmúc prímen vzťahujúcich sa na remeslá, ktoré sa objavili vo všetkých doteraz skúmaných prostrediach Báčky a Banátu. Dedičné rodinné mená sa v niektorých skúmaných prostrediach vytrácajú a prevahu nadobúdajú individuálne prímená. Okrem toho, že majú pestrú sémantickú motiváciu, živé mená v skúmaných osadách sú prejavom jazykovej kreativity a kultúrnej identity ich občanov. Niektoré prímená svojou jazykovou štruktúrou označujú prítomnosť cudzieho jazyka, preberajú jazykové prvky najčastejšie srbského, menej maďarského jazyka a niekedy nachadzáme i vplyv nemčiny. Pre všetky osady multinacionálnej a multikultúrnej Vojvodiny je príznačné rešpektovanie inonárodných, no zachovávanie vlastných tradícií a jazyka a tak aj tradícií v pomenúvaní.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Makišova, A., & Marčoková, D. PRÍMENÁ SLOVÁKOV V NIEKTORÝCH SLOVENSKÝCH OSADÁCH BANÁTU. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 44(1), 199–212. https://doi.org/10.19090/gff.2019.1.199-212
Bрој часописа
Секција
Словакистика

Референце

Blanár, V. – Matejčík, J. (1978). Živé osobné mená na strednom Slovensku. 1 (1) Designácia osobného mena. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Blanár, V. (1990). Motivačný model v onomastike. Jazykovedný časopis. Bratislava: VEDA, 41, 113120.

Blanár, V. (2008). Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Spisy SJS/6. Bratislava: SJS pri SAV, JULS SAV.

Botík, J. (2011). Dolnozemskí Slováci. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko.

Holá, A. (2003). Využitie jednotlivých funkčných členov v živých osobných menách v Novej Bani In: Žigo, P. a Majtán, M. (eds.) (2003). Vlastné meno v komunikácii. Zborník materiálov. 15. slovenská onomastická konferencia. Bratislava: JÚĽŠ a FF UK. 117130.

Krátky slovník slovenského jazyka (1989). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Kubišová, H. (2006). Synchrónny a diachrónny výskum antroponým v turčianskej obci Belá- Dulice. In: Opera Slavica XVI, 2, 25-32

Majtán, M. (2005). O slovenských priezviskách. In: Kultúra slova. 39, 3, 275283.

Majtán, M. (1998). Od prezývky a prímena k priezvisku (Vývin priezvisk na Slovensku). In: Warchoła, S. (ed.) Przezwiska i przydomki v językach słoviańskich. Część I. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‐Skłodowskiej. 249–259.

Marčoková, D., Makišová, A. (2017). Prímená v Kysáči ako kultúrne a tradičné dedičstvo. In: Andrić, E., Smiljanić, D. (ed.) Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLII-1, Novi Sad: Filozofski fakultet. 291–303.

Marčoková, D., Makišová, A. (2018). Prímená Slovákov v slovenských osadách báčskopetrovskej obce, In: Andrić, E., Smiljanić, D. (ed.) Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLIII-1, Novi Sad: Filozofski fakultet. 359–372.

Matejčík, J. (1982). Postavenie a úlohy onomastiky v systéme spoločenských vied. In: Slovenská reč 47, 4, 193-203.

Ološtiak M. (2007). O jazykovej motivácii prezývok. In: Ološtiak, M. (ed.): Lexikálna sémantika a derivatológia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Juraja Furdíka, CSc. Prešov 5. decembra 2000. Košice: Vydavateľstvo LG. 165 - 172.

Ološtiak, M. (2000). Niekoľko poznámok k motivácii a designácii sekundárnych pomenovaní (prezývok). In: Slovenská reč, roč. 65, 5–6, 270.

Patráš, V. (1996). Sekundárne pomenovania (prezývky) a ich sociolingvistický rozmer vo formalizovaných mikrospoločenstvách. In: Ondrejovič, S. (ed.) Sociolingvistika a areálová lingvistika. Sociolinguistica Slovaca 2. Bratislava: Veda. 45 – 56.

Sklabinská, M., Mosnáková, K. (ed.) (2012). Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Nový Sad: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Synonymický slovník slovenčiny (2004). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 998 s.

Valentová, I. (2000). Jazyková stránka individuálnej charakteristiky ako funkčného člena živej antropolexémy. In: Krško, J. a Majtán, M. (eds.) (2000) Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. Zborník materiálov. 14. slovenská onomastická konferencia. Bratislava - Banská Bystrica: JÚĽŠ a PF FHV. 189 – 202.

Valentová, I. (2003). K teórii spracovania jazykovej stránky živých osobných mien. In: Žigo, P. a Majtán, M. (eds.) (2003). Vlastné meno v komunikácii. Zborník materiálov. 15. slovenská onomastická konferencia. Bratislava JÚĽŠ a FF UK. 95 - 104.

Valentová, I. (2018). Vznik, motivácia a význam komlóšských priezvisk. In: Kultúra slova, roč. 52, 1, 316.