PRÍMENÁ V KYSÁČI AKO KULTÚRNE A TRADIČNÉ DEDIČSTVO

Главни садржај чланка

Daniela Marčokova
Ana Makišova

Сажетак

Predmetom výskumu bola neúradná pomenovacia sústava obyvateľov Kysáča, ktorí sú slovenskej národnosti. Cieľom výskumu bolo evidovať prímená dospelých obyvateľov Kysáča, ktoré sa vyskytovali v druhej polovici 20. storočia, na prelome tisícročí a tie, ktoré sa dodnes používajú v každodennej komunikácii. Vo výskume sme uplatnili metódu živej pamäte. Výsledky nášho výskumu môžeme zhrnúť takto: pri 165 priezviskách sme zaznamenali úhrnne 742 prímen; niektoré rozvetvené rodiny majú veľa prímen. Hoci sú jednočlenné modely najčastejšie, zaznamenali sme i dvojčlenné opisné modely; niekedy má jedna osoba dve prímená; niektoré prímená sa vzťahujú na niekoľko osôb; prímená najčastejšie majú pozitívny postoj k osobe, no je aj určitý počet takých, ktoré vznikli podľa animozity. Prímená považujeme za súčasť kultúrneho a tradičného dedičstva.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Marčokova, D., & Makišova, A. (2018). PRÍMENÁ V KYSÁČI AKO KULTÚRNE A TRADIČNÉ DEDIČSTVO. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(1), 291–303. https://doi.org/10.19090/gff.2017.1.291-303
Bрој часописа
Секција
Словакистика
Биографије аутора

Daniela Marčokova, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za slovakistiku

Ana Makišova, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za slovakistiku

Референце

Bauko, J. (2008). Prezývky v sústave antroponým. In: Gálisová, A.–Chomová, A. (ed.) (2008). Varia XV. Zborník materiálov z XV. Kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Bratislava: SJS pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici. 49–54.

Dudok, D. (1998). Priezviská Slovákov v Juhoslávii. Nový Sad: Spolok vojvodinských slovakistov.

Kiliánová, G. (ed.) (2011). Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom (elektronická encyklopédia). Bratislava: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, SĽUK, Ústav etnológie SAV, 2011 Ústav etnológie SAV. Dostupné na: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5886 17.2.2017.

Krátky slovník slovenského jazyka (1989). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Krško, J. (2004). Vplyv pohanstva a kresťanstva na formu vlastných mien našich predkov. In: Kožiak, R.–Nemeš, J. (ed.) (2004). Zborník z konferencie Pohanstvo a kresťanstvo usporiadanej 5.-6. II. 2003 v Banskej Bystrici. Bratislava: Chronos. 211–216.

Krško, J. (2013). Interdisciplinárne dimenzie slovenskej onomastiky. In: Žeňuch, P. (ed.) (2013). Slavica Slovaca (red.). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 3–9.

Murin, I. (2015). Terénny výskum obsahov kolektívnej pamäte a hermeneutická analýza dát. In: Jakoubek, M. (ed.) (2015). Studia ethnologica pragensia. Praha: Univerzita Karlova v Praze, č.7. 140–151. Dostupné na: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-900ef5c0-2f6a-4ff2-8600-002d4a88a6ab/c/ivan_murin_140-151.pdf.

Párnický, M. (s.a.). Kysáčske nádymky (rukopis)

Slovník slovenského jazyka III. diel p-r (1963). Bratislava: Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied.

Švecová, S. (1974). Príbuzenská skupina a patronýmia na Slovensku. In: Kiliánová, G. (ed.) (1974). Slovenský národopis. Bratislava: Ústav etnológie SAV, roč. 19, č. 1. 3–9.

Týr, M. (2004). Meno a národná identita. In: Slovenčina v praxi. Štúdie z konfrontačnej a aplikovanej lingvistiky. Nový Sad: Futura publikacije. 38–45.

Týrová, Z. (2005). Prezývky Slovákov v obci Pivnica (Juhoslávia). In: Šimková, M. (ed.) (2005). Varia XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra - Piesok 4. - 6. 12. 2002). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. 175–179

Valentová, I. (2012). Poznámky k rozdielom medzi prezývkou a funkčným členom živého mena – individuálnou charakteristikou. In: Ološtiak, M. (ed.) (2012). Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Zborník referátov z 18. slovenská onomastická konferencie (Prešov 12. – 14. september 2011). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 113 –122. Dostupné na: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak3/index.html.

Valentová, I. (2010). Prímeno, živé meno, individuálna charakteristika či prezývka? In: Ondrejovič, S. (ed.) (2010). Slovenská reč. Bratislava: Slovac Academic Press, roč. 75, č. 4 – 5. 278 –286.