PRÍMENÁ V KYSÁČI AKO KULTÚRNE A TRADIČNÉ DEDIČSTVO

  • Daniela Marčokova Filozofski fakultet Novi Sad
  • Ana Makišova Filozofski fakultet Novi Sad
Кључне речи: onomastika, prímená, Kysáč, Slováci v Srbsku, kultúrne a tradičné dedičstvo

Сажетак

Predmetom výskumu bola neúradná pomenovacia sústava obyvateľov Kysáča, ktorí sú slovenskej národnosti. Cieľom výskumu bolo evidovať prímená dospelých obyvateľov Kysáča, ktoré sa vyskytovali v druhej polovici 20. storočia, na prelome tisícročí a tie, ktoré sa dodnes používajú v každodennej komunikácii. Vo výskume sme uplatnili metódu živej pamäte. Výsledky nášho výskumu môžeme zhrnúť takto: pri 165 priezviskách sme zaznamenali úhrnne 742 prímen; niektoré rozvetvené rodiny majú veľa prímen. Hoci sú jednočlenné modely najčastejšie, zaznamenali sme i dvojčlenné opisné modely; niekedy má jedna osoba dve prímená; niektoré prímená sa vzťahujú na niekoľko osôb; prímená najčastejšie majú pozitívny postoj k osobe, no je aj určitý počet takých, ktoré vznikli podľa animozity. Prímená považujeme za súčasť kultúrneho a tradičného dedičstva.

 

Преузимања

Нема података

Биографије аутора

Daniela Marčokova, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za slovakistiku

Ana Makišova, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za slovakistiku

Референце

Bauko, J. (2008). Prezývky v sústave antroponým. In: Gálisová, A.–Chomová, A. (ed.) (2008). Varia XV. Zborník materiálov z XV. Kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Bratislava: SJS pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici. 49–54.

Dudok, D. (1998). Priezviská Slovákov v Juhoslávii. Nový Sad: Spolok vojvodinských slovakistov.

Kiliánová, G. (ed.) (2011). Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom (elektronická encyklopédia). Bratislava: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, SĽUK, Ústav etnológie SAV, 2011 Ústav etnológie SAV. Dostupné na: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5886 17.2.2017.

Krátky slovník slovenského jazyka (1989). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Krško, J. (2004). Vplyv pohanstva a kresťanstva na formu vlastných mien našich predkov. In: Kožiak, R.–Nemeš, J. (ed.) (2004). Zborník z konferencie Pohanstvo a kresťanstvo usporiadanej 5.-6. II. 2003 v Banskej Bystrici. Bratislava: Chronos. 211–216.

Krško, J. (2013). Interdisciplinárne dimenzie slovenskej onomastiky. In: Žeňuch, P. (ed.) (2013). Slavica Slovaca (red.). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 3–9.

Murin, I. (2015). Terénny výskum obsahov kolektívnej pamäte a hermeneutická analýza dát. In: Jakoubek, M. (ed.) (2015). Studia ethnologica pragensia. Praha: Univerzita Karlova v Praze, č.7. 140–151. Dostupné na: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-900ef5c0-2f6a-4ff2-8600-002d4a88a6ab/c/ivan_murin_140-151.pdf.

Párnický, M. (s.a.). Kysáčske nádymky (rukopis)

Slovník slovenského jazyka III. diel p-r (1963). Bratislava: Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied.

Švecová, S. (1974). Príbuzenská skupina a patronýmia na Slovensku. In: Kiliánová, G. (ed.) (1974). Slovenský národopis. Bratislava: Ústav etnológie SAV, roč. 19, č. 1. 3–9.

Týr, M. (2004). Meno a národná identita. In: Slovenčina v praxi. Štúdie z konfrontačnej a aplikovanej lingvistiky. Nový Sad: Futura publikacije. 38–45.

Týrová, Z. (2005). Prezývky Slovákov v obci Pivnica (Juhoslávia). In: Šimková, M. (ed.) (2005). Varia XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra - Piesok 4. - 6. 12. 2002). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. 175–179

Valentová, I. (2012). Poznámky k rozdielom medzi prezývkou a funkčným členom živého mena – individuálnou charakteristikou. In: Ološtiak, M. (ed.) (2012). Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Zborník referátov z 18. slovenská onomastická konferencie (Prešov 12. – 14. september 2011). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 113 –122. Dostupné na: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak3/index.html.

Valentová, I. (2010). Prímeno, živé meno, individuálna charakteristika či prezývka? In: Ondrejovič, S. (ed.) (2010). Slovenská reč. Bratislava: Slovac Academic Press, roč. 75, č. 4 – 5. 278 –286.
Објављено
09. 01. 2018.
Bрој часописа
Секција
Словакистика