PREKLAD KANONICKÝCH VIZITÁCIÍ SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH EVANJELICKÝCH A. V. CIRKEVNÝCH ZBOROV V ROKOCH 1835 A 1836

Главни садржај чланка

Daniela Marčoková

Сажетак

Zápisnice z kanonických vizitácií ako cirkevné protokoly vznikli predovšetkým pre cirkevné potreby. Okrem náboženských údajov sú bohaté aj na mnohé informácie týkajúce sa kultúrno-historických, osvetových a spoločenských vzťahov. Preto sú nevyschýnajúcim zdrojom údajov použiteľných v celom rade výskumných oblastí (dejiny osvety, dejiny umenia, historická štatistika, demografia). Keďže text je písaný v latinskom (novovekom) jazyku, bol tento dôležitý primárny zdroj dostupný iba malému počtu vedcov. Vďaka prekladu asi 200 strán latinského textu (z toho niekoľko strán v biblickej češtine, nemčine a maďarčine) do slovenského jazyka, ako i dodatočným vysvetleniam v poznámkach pod čiarou v rámci kritickej edície, sú zápisnice z kanonických vizitácií slovenských vojvodinských evanjelických cirkevných zborov z rokov 1835 a 1836 dostupné nielen vedeckej, ale i širšej verejnosti.


V práci sú predstavené osobné skúsenosti, výzvy a ťažkosti spojené s prekladaním týchto vizitácií s pomocou  rôznych typov tlačených a digitálnych slovníkov, encyklopédií, biografií, ako aj v spolupráci s odbornými konzultantmi (historikmi, lingvistami a duchovnými osobami).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Marčoková, D. (2022). PREKLAD KANONICKÝCH VIZITÁCIÍ SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH EVANJELICKÝCH A. V. CIRKEVNÝCH ZBOROV V ROKOCH 1835 A 1836. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), 137–151. https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.137-151
Bрој часописа
Секција
Словакистика

Референце

ZDROJE

Evangélikus Országos Levéltár, Budapest:

Protocolla Visitationis Ecclesiarum Eglican A. C. Bacs-Sirmiesnium, institutae anno 1835., mensibus Septembri et Octobri. Dostupné na: https://library.hungaricana.hu/en/view/Banyai_04_1835_Bacs_Szerem/?pg=0&layout=s

Protocolla Visitationis Canonica Ecclesiarum Eglican A. C. in Seniorata Banatico, institutae anno 1836., mense Junio. Dostupné na: https://library.hungaricana.hu/en/view/Banyai_05_1836_Bansag/?pg=0&layout=s

LITERATÚRA

Bertal, A. (1901). Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hungariae. Budapestini: Academiae litterarum Hungariae.

Čelovský, S. (1996). Slovenská ľudová škola v Kulpíne v období feudalizmu (1789 – 1848), In: Pamätnica 1789 – 1989, 200 rokov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne, Báčsky Petrovec: Kultúra, 56 – 124.

Du Cange, et al. (1883 – 1887). Glossarium mediae et infimae Latinitatis (I – X). Niort: L. Favre,.

Karabová, K. – Sipekiová N. (2013). Latinský jazyk pre medievalistov I. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Kostrenčić, M. et al. (Eds.) (1969 – 1978). Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae (I – VII). Zagabriae.

Kožeľová, A. –Kuľbak, G. (2019). Vybrané problémy prekladu: prekladateľské kompetencie a audiovizuálny preklad. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.

Majtán, M. (1998). Názvy obcí Slovenskej republiky. Vývin v rokoch 1773 – 1997. Bratislava: Veda.

Marković, M. (1966). Geografsko-istorijski imenik naselja Vojvodine. Novi Sad: Vojvođanski muzej.

Petrík, B.–Rybár, P. (2001). Evanjelická encyklopédia Slovenska. Bratislava: BoPo.

Rizner, Ľ. (1929). Bibliografia písomníctva slovenského: na spôsob slovníka od najstars̆ích c̆ias do konca r. 1900. S pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel prvý: A – F. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská.

Rizner, Ľ. (1931). Bibliografia písomníctva slovenského: na spôsob slovníka od najstars̆ích c̆ias do konca r. 1900. S pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel druhý: G – K. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská.

Rizner, Ľ. (1932a). Bibliografia písomníctva slovenského: na spôsob slovníka od najstars̆ích c̆ias do konca r. 1900. S pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel tretí: L – O. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská.

Rizner, Ľ. (1932b). Bibliografia písomníctva slovenského: na spôsob slovníka od najstars̆ích c̆ias do konca r. 1900. S pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel štvrtý: P – R. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská.

Rizner, Ľ. (1933). Bibliografia písomníctva slovenského: na spôsob slovníka od najstars̆ích c̆ias do konca r. 1900. S pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel piaty: S – Š. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská.

Rizner, Ľ. (1934). Bibliografia písomníctva slovenského: na spôsob slovníka od najstars̆ích c̆ias do konca r. 1900. S pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel šiesty: T–Ž a značky. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská.

* Slovenský biografický slovník. Zväzok I. A – D. Martin : Matica slovenská, 1986.

* Slovenský biografický slovník. Zväzok II. E – J. Martin : Matica slovenská, 1987.

* Slovenský biografický slovník. Zväzok III. K – L. Martin : Matica slovenská, 1989.

* Slovenský biografický slovník. Zväzok IV. M – Q. Martin : Matica slovenská, 1990.

* Slovenský biografický slovník. Zväzok V. R – Š. Martin : Matica slovenská, 1992.

* Slovenský biografický slovník. Zväzok VI. T – Ž. Martin : Matica slovenská, 1994.

Majtán, M. a kol. (1991). Historický slovník slovenského jazyka I : A – J. 1. vyd. Bratislava: Veda.

Majtán, M. a kol. (1992). Historický slovník slovenského jazyka II : K – N. 1. vyd. Bratislava: Veda.

Majtán, M. a kol. (1994). Historický slovník slovenského jazyka III : O – P (pochytka). Bratislava: Veda.

Majtán, M. a kol. (1995). Historický slovník slovenského jazyka IV : P (poihrať sa – pytlovať). Bratislava: Veda.

Majtán, M. a kol. (2000). Historický slovník slovenského jazyka V : R (rab.) – Š (švrkotať). Bratislava: Veda.

Majtán, M. a kol. (2005). Historický slovník slovenského jazyka VI : T – V. Bratislava: Veda.

Majtán, M. a kol. (2008). Historický slovník slovenského jazyka VII : Z – Ž : Dodatky. Bratislava: Veda.

Wilšinská, Ľ. (2020): Joannicius Georgius Basilovits: Imago Vitae Monasticae / A Picture of Monastic Life. In: Slavica Slovaca, 55, 4 (supplementum), 3 – 226.

Zavarský, S. (2011). Martin Sentiváni: Dissertatio cosmographica seu De mundi systemate / Sústava sveta. Kozmologická štúdia. In: Slavica Slovaca, 46, 3 (supplementum).

Zoch, I. (1891). Vývin jazyka. In: Dom a škola. Vychovávateľský časopis pre rodičov a učiteľov. 3 – 4, 91 – 94.