PRÍMENÁ SLOVÁKOV V SLOVENSKÝCH OSADÁCH BÁČSKOPETROVSKEJ OBCE

Главни садржај чланка

Anna Makišová
Daniela Marčoková

Сажетак

Predmetom výskumu bola neúradná pomenovacia sústava obyvateľov slovenských osád v báčskopetrovskej obci, a to tých, ktorí sú slovenskej národnosti. Cieľom výskumu bolo evidovať prímená dospelých obyvateľov mužského pohlavia, ktoré sa vyskytovali v druhej polovici 20. storočia, na prelome tisícročí a tie, ktoré sa dodnes používajú v každodennej komunikácii v osadách Báčsky Petrovec, Hložany a Kulpín. Vo výskume sme uplatnili metódu živej pamäte. Výsledky nášho výskumu môžeme zhrnúť takto: v Báčskom Petrovci sme zaznamenali 432 prímen; v Hložanoch 299 prímen a v Kulpíne 94 prímen.V každej osade bolo najviacej prímen vyvodených z vlastného mena a priezviska, potom podľa funkcie, zamestnania a vykonávania činnosti a nakoniec podľa psycho-fyzických vlastností a stavov. Pri existujúcich prímenách sme si všimli vplyv nárečia, vplyv srbského jazyka, ako i príklon k inojazyčným osobným menám. Prímená považujeme za výraz historickej informácie a za súčasť kultúrneho a tradičného dedičstva.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Makišová, A., & Marčoková, D. PRÍMENÁ SLOVÁKOV V SLOVENSKÝCH OSADÁCH BÁČSKOPETROVSKEJ OBCE. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 43(1), 359–372. https://doi.org/10.19090/gff.2018.1.359-372
Bрој часописа
Секција
Словакистика

Референце

Botík, J. (2011). Dolnozemskí Slováci. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko. 139–141

Csachová, S. (2015). Priezvisko v humánno-geografickom výskume – prípad okresu Košice-okolie. Geographia Cassoviensis, IX/2, 100–107.

Ćirković, S. (2015). Nadimci starih Beograđana: 1830–1940. Beograd: Službeni glasnik

Dudok, D. (1998). Priezviská Slovákov v Juhoslávii. Nový Sad: Spolok vojvodinských slovakistov.

Kováč, J. (2002). Priezviská Slovákov v Starej Pazove. Stará Pazova: vlastným nákladom.

Krátky slovník slovenského jazyka (1989). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Marčoková, D., Makišová, A. (2017). Prímená v Kysáči ako kultúrne a tradičné dedičstvo. In: Andrić, E., Smiljanić, D. (ed.) Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLII-1, Novi Sad: Filozofski fakultet. 291–303.

Marićová, A. (2014). Neúradné priezvisko vo funkcii živého mena u staropazovských Slovákov. In: Gudurić, S., Stefanović, M. (ed.) Jezici i kulture u vremenu i prostoru, IV/1, Novi Sad: Filozofski fakultet. 79–86.

Párnický, M. (s.a.). Kysáčske nádymky (rukopis)

Pehrat, V., Antonić, (2012). Nadimci u Donjoj Vrbavi kao kulturno i tradicionalno nasleđe. Gornji Milanovac: Muzej rudničko-takovskog kraja.

Synonymický slovník slovenčiny (2004). Bratislava: Veda, vydavateĺstvo Slovenskej akadémie vied. 998 s.

Sirácky, J. (1980). Slováci vo svete 1. Martin: Matica slovenská.

Sklabinská, M., Mosnáková, K. (ed.) (2012). Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Nový Sad: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Týrová, Z. (2005). Prezývky Slovákov v obci Pivnica (Juhoslávia). In: Šimková, M. (ed.) Varia XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 4.–6. 12. 2002). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. 175–179.