ЛЕКСЕМA ЗЕМЉА КАО ОДРАЗ ЈЕЗИЧКЕ СЛИКЕ ПРИРОДЕ

  • Гордана Штрбац Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: језичка слика света, лексема земља, лексикографско значење, психолингвистичко значење, фразеологизам.

Сажетак

У раду који следи испитује се концептуализација земље као компоненте човековог природног окружења с циљем да се резултати анализе укључе у шире истраживање које је усмерено на опис слике природе у српском језику. Полазећи од идеје да су лексичка средства најпоузданији показатељи слике света, у раду је анализирана семантичка структура лексеме земља и семантика фразеологизама у чијем се саставу она налази (нпр. разликовати се као небо и земља, пијан као мајка земља, пупак земље итд.). Резултати анализе показују доминацију домена просторности у свести говорника, али и елементе религијског мишљења, који су нарочито уткани у семантику фразеологизама.    

Преузимања

Нема података

Референце

ARSJ – Piper, P., – Dragićević, R. – Stefanović, M. (2005). Asocijativni rečnik srpskoga jezika. Beograd: Beogradska knjiga – Službeni list SCG – Filološki fakultet u Beogradu (штампано ћирилицом).
Bandić, D. (2004). Narodna religija Srba u 100 pojmova. Beograd: Nolit (штампано ћирилицом).
Bartminjski, J. (2011). Jezik – Slika – Svet. Beograd: SlovoSlavia (штампано ћирилицом).
BFSRЯ ‒ Bol’šoj frazeologičeskij slovar’ russkogo jazyka. Značenie. Upotreblenie. Kul’turologičeskij komentarij (red. V. N. Telija). Moskva: Izdatel’stvo „Slovari XXI veka”, 2017. (штампано ћирилицом).
Elijade, M. (1999). Slike i simboli. Ogledi o magijsko-religijskoj simbolici. Novi Sad ‒ Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića (штампано ћирилицом).
Gerbran, A. ‒ Ševalije, Ž. (2013). Rečnik simbola (mitovi, snovi, običaji, postupci, oblici, likovi, boje). Novi Sad: Stylos art ‒ IZ Kiša.
Kosidovski, Z. (1993). Biblijske legende. Beograd: Srpska književna zadruga (штампано ћирилицом).
Matešić, J. (1982). Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga.
Mršević Radović D. (2008). Frazeologija i nacionalna kultura. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije (штампано ћирилицом).
OARSJ – Dragićević, R. – Piper, P. – Stefanović, M. (2011). Obratni asocijativni rečnik srpskoga jezika. Od reakcije ka stimulusu. Beograd: Beogradska knjiga – Službeni glasnik (штампано ћирилицом).
Popova, Z. D. – Sternin, I. A. (2007). Kognitivnaja lingvistika. Moskva: „Vostok – Zapad” (штампано ћирилицом).
RMS ‒ Rečnik srpskohrvatskog kknjiževnog jezika, I–VI. Novi Sad: Matica srpska, 1967‒1976 (штампано ћирилицом).
RSANU ‒ Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, I–. Beograd: SANU ‒ Institut za srpski jezik SANU, 1959‒.
Skok, P. (1971–1974). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
SM ‒ Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik (red. S. Tolstoj – Lj. Radenković). Beograd: Zepter book world, 2001. (штампано ћирилицом).
Štasni, G. (2019). Jezička slika vode. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, ХLIV/1, 269–284. (штампано ћирилицом).
Štrbac, G. (2019). Lingvokulturološki status lekseme kamen. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, ХLIV/1, 285–300. (штампано ћирилицом).
Објављено
13. 05. 2021.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика