POLITIČKI TV SPOT PREDSEDNIČKE KAMPANJE U SRBIJI 2017

Главни садржај чланка

Dubravka Valić Nedeljković

Сажетак

Cilj ovog rada je da se dekonstruišu političke poruke propagandnih televizijskih političkih spotova u vreme predsedničke predizborne kampanje u Srbiji 2017.


Korpus je obuhvatio 64 televizjska promotivna politička predizborna spota 11 kandidata za predsednika Srbije.


Korišćena je kvalitativna i kritička  analiza medijskog diskursa i deskriptivna metoda.


Predsеdnička kampana 2017., kada je u pitanju predizborni politički televizijski spot, bila je kreativna, raznovrsne i bogate produkcije. Istovremeno, prema rezultatima izbora, odvijajući se samo na Internetu, nije doprla do birača. Kandidati koji su se promovisali  najkreativnijim, i po sadržaju i po formi, spotovima sa veoma jаsnim porukama suštinski su dobili najmanje glasova jer su njihova realna politička moć i uticaj mali.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Valić Nedeljković, D. (2018). POLITIČKI TV SPOT PREDSEDNIČKE KAMPANJE U SRBIJI 2017. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), 135–151. https://doi.org/10.19090/gff.2017.2.135-151
Bрој часописа
Секција
Медијске студије

Референце

Božović, Ratko (2014). Kriza medijske komunikacije. U Medijski dijalozi. Godina VII broj 20. Str. 9-25.

Habermas, Jirgen (2012). Javno mnjenje. Novi Sad:Mediterran Publishing.

Izveštaj o kontroli troškova izborne kampanje 2016 (2016). Agencija za borbu protiv korupcije. http://www.acas.rs/finansiranje-politickih-subjekata/ (pregledano 21.06.2017.).

Luka Maksimović predsednički kandidat, KRIK baza imovine polirtičara (2017). https://imovinapoliticara.krik.rs/display/disp3/profil.php?disp_id=42 (pregledano 27.06.2017).

Nixon, Paul, Stephen Ward and Rachel Gibson (2003). Conclusions: The Net Change. In R. Gibson, P. Nixon and S. Ward (eds) Political Parties and the Internet: Net Gain? London, New York: Routledge. Pp 234-43
https://doi.org/10.4135/9781446218839.n9

Share Lab (2016). Analiza online medija i društvenih mreža: Izbori u Srbiji 2016. https://labs.rs/sr/analiza-onlajn-medija-i-drustvenih-mreza-tokom-izbora-2016-u-srbiji/ (Pregledano 22.06.2017).

Share Lab (2017). Monitoring predsedničke onlajn kampanje: trendovi i tenzije na internetu. https://labs.rs/sr/izbori2017/ (pregledano 21.06.2017).

Slavujević, Đ. Zoran (1999). Politički marketing. Beograd : Fakultet Političkih nauka.

Slavujević, Đ. Zoran (2007). Izborne kampanje: Pohod na birače, Slučaj Srbije od 1990. do 2007. godine. Beograd : Institut društvenih nauka.

Valić Nedeljković, Dubravka (2008a). Analiza sadržaja političke TV reklame u predizbornoj kampanji 2008 u Srbiji. U MIOKO 002-003/. St. 49-63. Novi Sad : FORIN. Valić Nedeljković, Dubravka (2008b). (Ne)vidljivost žena u političkom tv spotu?- Analiza diskursa političkog tv spota u predizbornoj kampanji 2008. u Srbiji. U Kandidatkinje, monitoring prisustva žena kandidatkinja u medijima tokom predizborne kampanje za lokalne i pokrajinske izbore u 2008. Knjiga 3; (ur.) Dubravka Valić Nedeljkobvić. Novosadska novinarska škola i Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine. Str. 147-165.

Valić Nedeljković, Dubravka (2014). Plaćeno političko oglašavanje u predizbornim kampanjama u Srbiji. Fokus na TV spot. U: Koga su mediji izabrali.. a šta su partije nudile? II, (ur.) Jovanka Matić. Str. 15-43 Novi Sad : Novosadska novinarska škola.

Valić Nedeljković, Dubravka (2012a). Politički TV spot u senzacionalističkom ključu. Medijska kultura - međunarodni naučno- stručni časopis. br.3/2012. Nikšić: Civilni forum. (str.87-101).

Valić Nedeljković, Dubravka (2012b). Da li su partije i njihovi lideri nešto naučili u protekle četiri godine?: Uporedna analiza TV spotova predizborne kampanje 2007/8-2012. U: Dubravka Valić Nedeljković i Dejan Pralica Koga su mediji izabrali.. a šta su partije nudile? 68-89. Novi Sad : Novosadska novinarska škola.

Valić Nedeljković, Dubravka (2014). Izostanak političarki u plaćenom oglašavanju. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Godina XXXIX-1. Str. 151-176.

Valić Nedeljković Dubraka (2016). Političko plaćeno oglašavanje – TV spot: Stranačke poruke biračima Srbije 2014 i 2016. Media and Communication/Mediji i komunikacije: Međunarodni naučni časopis za medije, komuniciranje, novinarstvo i odnose s javnošću. Godina III, broj 5, jun 2016. Str. 30-43.

Valić Nedeljković Dubravka (2016). Dekonstrukcija uređivačke politike dnevnog lista Danas" u vreme parlamentarne predizborne kampanje u Srbiji 2016. Godišnjak Filozofskog fakulteta XLI str. 503-518. Novi Sad : Filozofski fakultet.

Vaccari, Cristian (2008). Research note: Italian Parties' Websites in the 2006 Elections. European journal of Communication. Volum 23, No 1, pp. 69-77.
https://doi.org/10.1177/0267323107085839

Wolfsfeld, Gadi (2011). Making Sense of Media and Politics: FivePrinciples in Political Communication. New York&London:Rutledge.

Perišin, Tena (2010). Televizijske vjesti. Zagreb:Naklada medijska istraživanja.

Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje (2015). REM.

Zakon o izboru narodnih poslanika Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011 i 104/2009 - dr. zakon.

Zakon o lokalnim izborima (2007). Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 34/2010 - odluka US i 54/2011