DOŽIVLJAJ KOMPETENTNOSTI I MOTIVACIJA VASPITAČA ZA RAD SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Главни садржај чланка

Милана Рајић
Ivana Mihić

Сажетак

Iako je ideja inkluzije danas zaživela na svim nivoima obrazovanja, nalazi dosadašnjih istraživanja govore da zaposleni u obrazovnom sistemu dosledno pokazuju negativne stavove, nedovoljnu motivisanost, nesigurnost i procenjuju niskim lične kompetencije. Cilj ovog istraživanja je bio da se ispita dožvljaj kompetentnosti i motivacija za rad sa detetom sa smetnjama u razvoju, kao i efekat faktora koji potencijalno doprinose ovim varijablama. Uzorak je činilo 115 vaspitača iz predškolskih ustanova sa teritorije Vojvodine. Korišćeni instrument je sadržao vinjetu sa opisom deteta sa smetnjama u razvoju, na osnovu koje su vaspitači procenjivali očekivane probleme koje dete u vrtiću može imati, doživljaj kompetentnosti i motivaciju za rad sa detetom sa smetnjama u razvoju i doprinos inicijalnog obrazovanja i seminara stručnog usavršavanja. Rezultati ukazuju na to da stereotipne predstave o detetu i procena inicijalnog obrazovanja i seminara stručnog usavršavanja statistički značajno doprinose i doživljaju kompetentnosti i motivaciji za rad sa detetom sa smetnjama u razvoju. Rezultati su diskutovani u kontekstu razumevanja kompetentnosti vaspitača i usklađenosti zahteva inicijalnog obrazovanja i prakse.  

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Рајић, М., & Mihić, I. (2018). DOŽIVLJAJ KOMPETENTNOSTI I MOTIVACIJA VASPITAČA ZA RAD SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), 339–359. https://doi.org/10.19090/gff.2017.2.339-359
Bрој часописа
Секција
Психологија

Референце

Abbeduto, L., Seltzer, M. M., Shattuck, P., Krauss, M. W., Orsmond, G., & Murphy, M. M. (2004). Psychological well-being and coping in mothers of youths with autism, down syndrome, orfragile X syndrome. American Journal on Mental Retardation, 109(3), 237-254.
Akalin, S., Demir, Ş., Sucuoğlu, B., Bakkaoglu, H., & Işcen, F. (2014). The needs of inclusive preschool teachers about inclusive practices. Eurasian Journal of Educational Research, 14(2), 39–60.
Bouillet, D. (2010), Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga.
Breneselović, D., Krnjaja, Ž. (2017). Kaleidoskop: osnove diversifikovanih programa. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju.
Brunsting, N. C., Sreckovic, M. A., & Lane, K. L. (2014). Special education teacher burnout: A synthesis of research from 1979 to 2013. Education and treatment of children, 37(4), 681-711.
Cawley, J.F., Hayden, S., Cade, E., & Baker-Kroczynski, S. (2002). Including students with disabilities into the general education science classroom. Exceptional Children, 68, 423–435.
Clements, M., & Barnett, D. (2002). Parenting and attachment among toddlers with congenital anomalies: Examining the Strange Situation and attachment Q‐sort. Infant mental health journal, 23(6), 625-642.
Dabrowska, A., & Pisula, E. (2010). Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre‐school children with autism and Down syndrome.Journal of Intellectual Disability Research, 54(3), 266-280.
Dedaj, M. (2015). Podrška u realizaciji inkluzivnog obrazovanja iz perspective vaspitača i učitelja. Usmeno saopštenje na 6. Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi“, Sremska Mitrovica, Srbija.
De Houwer, J. (2006). What are implicit measures and why are we using them. In: R.W. Wiers & A.W. Stacy (Eds.) The handbook of implicit cognition and addiction. London: Sage Publications (pp. 11-28).
Dumas, J. E., Wolf, L. C., Fisman, S. N., & Culligan, A. (1991). Parenting stress, child behavior problems, and dysphoria in parents of children with autism, Down syndrome, behavior disorders, and normal development. Exceptionality, 2, 97-110.
Đermanov, M., Đukić, M., Kosanović, M. i Soldatović, K. (2013). Struktura i korelati motivacije vaspitača za profesionalni razvoj u oblasti inkluzije. U M., Đukić (Ur) Inkluzivno obrazovanje: razvojni pravci i perspektive. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Golder, G., Norwich, B., & Bayliss, P. (2005). Preparing teachers to teach pupils with special educational needs in more inclusive schools: evaluating a PGCE development. British Journal of Special Education, 32(2), 92-99.
Gregor, E. M., & Campbell, E. (2001). The attitudes of teachers in Scotland to the integration of children with autism into mainstream schools. Autism, 5(2), 189-207.
Harvey, L. (2007). Epistemology of quality. Perspectives in Education, 25(3), 1-13.
Howe, D. (2006). Disabled children, parent–child interaction and attachment.Child & family social work, 11(2), 95-106.
Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u romskim naseljima u Srbiji, 2014, Glavni nalazi. Beograd: Republički zavod za statistiku i UNICEF
Klemenović, J. (2009): SAVREMENI PREDŠKOLSKI PROGRAMI, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača «Mihailo Palov». 207.str. ISBN 978-86-84367-50-3; COBISS. SR-ID 244120071.
Klemenović, J. (2014). Spremnost za školu u inkluzivnom kontekstu, Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu. ISBN:978-86-6065-291-3.
Kopunović, D. (2009). Stavovi vaspitača prema inkluzivnom programu u predškolskim ustanovama. Neobjavljena magistarska teza. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Korać, I. (2014). Kompetencije nastavnika za inkluzivno obrazovanje, Usmeno saopštenje na V Međunarodna naučna konferencija “Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi, Savremeni pristupi inkluzivnom obrazovanju”, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare, Sremska Mitrovica, 13 jun 2013., Knjiga rezimea (str.23), ISBN 978-86-7447-120-3
Korać, I. (2015). Kompetencije vaspitača za rad u inkluzivnom okruženju- doprinos stručnog usavršavanja. Usmeno saopštenje na 6. Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi“, Sremska Mitrovica, Srbija.
Kovačević, N. (2015). Spremnost vaspitača za rad u inkluzivnom obrazovnom kontekstu. Usmeno saopštenje na 6. Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi“, Sremska Mitrovica, Srbija.
Latinović, I. (2014). Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Beograd: Tim za socijalno uključivanje i smanjivanje siromaštva.
Lecavalier, L., Leone, S., & Wiltz, J. (2006). The impact of behaviour problems on caregiver stress in young people with autism spectrum disorders. Journal of Intellectual Disability Research, 50(3), 172-183.
Mihić, I., Rajić, M. (2015). Usluge u lokalnoj zajednici za porodice dece sa smetnjama u razvoju: uloga predškolskih ustanova. U Kuburić i sar. (Ur.) Istraživanja u oblasti socijalnog rada, socijalne zaštite i socijalne politike. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Nosek, B., Greenwald, A. G., & Banaji, R. M. (2005). Understanding and using the Implicit Association Test: II. Method variables and construct validity. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 166–180.
Pavlović Breneselović, D. (2013). Kompetencije ili kompetentnost: različiti diskursi profesionalizma vaspitača. Vaspitanje i obrazovanje, 34(2), 57-68.
Radaković, I., Rajić, M., Mihić, I. i Mirković, V. (2016). Doživljaj vlastitih kompetencija za rad sa decom sa smetnjama u razvoju: perspektiva studenata Visoke škole za obrazovanje vaspitača i vaspitača u praksi. Usmeno saopštenje na IV Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Specijalna edukacija i rehabilitacija – Rana intervencija” (14.10.-16.10.2016.). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabiitaciju. ISSN: 0354-8759
Rajović, V., Jovanović, O. (2010). Profesionalno i privatno iskustvo sa osobama s posebnim potrebama i stavovi nastavnika redovnih škola prema inkluziji. Psihološka istraživanja, 13 (1), 91-106.
Robertson, K., Chamberlain, B., & Kasari, C. (2003). General education teachers' relationships with included students with autism. Journal of Autism and developmental disorders, 33(2), 123-130.
Sakač, M., Marić, M. (2016). Dimenzije kvaliteta inkluzivnog rada vaspitača. Beogradska defektološka škola, 22 (2), 93-109.
Sheridan, S. (2007). Dimensions of pedagogical quality in preschool. International Journal of Early Years Education, 15(2), 197-217.
Sretenov, D. (2008). Kreiranje inkluzivnog vrtića− Deca ometena u razvoju u redovnoj predškolskoj ustanovi. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Stanisavljević-Petrović, Z. i Stančić, M. (2010). Stavovi i iskustva vaspitača o radu sa decom sa posebnim potrebama. Pedagogija, 62 (1), 70-79.
Stanković-Đorđević, M. (2007). Stavovi vaspitača o vaspitno-obrazovnom radu sa decom sa razvojnim smetnjama. Pedagogija, 62 (1), 70-79.
Stančić, M., i Stanisavljević Petrović, Z. (2013). Mišljenje vaspitača o koristima od inkluzije i načinima njenog ostvarivanja. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 12(3). 353-369.
Stojanović, B. (2009). Повезивање теорије и праксе у припреми будућих васпитача. In M. Matti (ed.), Proceedings of the International Conference Promoting Teacher Education from Intake System to Teaching Practice (219-233). Jagodina: Faculty of Education, University of Kragujevac.
Subban, P., & Sharma, U. (2006). Primary school teachers’ perceptions of inclusive education in Victoria, Australia. International Journal of Special Education, 21(1), 42-52.
Tomić, K. i Milić, J. (2014). Dete sa autizmom u inkluzivnom vaspitnom kontekstu. Sinteze, 87-97.
Veljić, Č. (2010). Razlike u stvovima učitelja gradskih i seoskih škola o inkluzivnom obrazovanju. Beogradska defektološka škola. 3, 601-614.
Vujačić, M. (2009). Mogućnosti i ograničenja inkluzije dece sa teškoćama u razvoju u redovne osnovne škole. Neobjavljena doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Žeželj, I., Jakšić, I., & Jošić, S. (2015). How contact shapes implicit and explicit preferences: Attitudes toward Roma children in inclusive and non‐inclusive environment. Journal of Applied Social Psychology, 45(5), 263-273.
Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Katalog programa stalog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018.godinu Preuzeto 9.7.2017. sa http://katalog2016.zuov.rs/