INTERKULTURÁLIS JÁTÉK DANILO KIŠ ÉS TOLNAI OTTÓ REGÉNYVILÁGÁBAN

Главни садржај чланка

Julianna Ispánovics Csapó

Сажетак

A magyar-zsidó-szerb származású Kiss Dániel/Danilo Kiš és a jugoszláviai-szerbiai- vajdasági (Kracsun) Tolnai Ottó – mindketten egyaránt egy kulturális (nemzeti, társadalmi) köztes-helyzet alakjai és szövegteremtői. A köztes (közép-kelet-európaiként is megnevezhető) pozícionáltság egy sokdimenziójú, dinamikus, átjárókban, oda–vissza kapcsolódásokban gazdag szövegvilágot generál mindkét alkotó esetében.
A tanulmány célja a Danilo Kiš és Tolnai Ottó korai regényszövegeinek az analízise a délszláv térség, a magyar kultúrtér és európai pozícionáltság kontextusában. A vizsgálandó irodalmi szövegek töredékessége, műfaji és interkulturális átjárásai, a különféle kulturális kontextusokból kibontakozó, határhelyzetekben megjelenő, sokszor különös/különc alteregók galériája egy sokrétű, izgalmas, a XX. század hatvanas éveinek a kulturális mintáit reprezentáló kultúrmodell kifejtésének, szintézisének a lehetőségét kínálja.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Ispánovics Csapó, J. (2015). INTERKULTURÁLIS JÁTÉK DANILO KIŠ ÉS TOLNAI OTTÓ REGÉNYVILÁGÁBAN. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 40(1), 93–106. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1494
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика

Референце

Kiš, Danilo. (1978). Borisz Davidovics síremléke. Hét fejezet egy közös történetből. Újvidék: Forum Könyvkiadó

Kiš, Danilo. (1990). A holtak enciklopédiája. Budapest: Európa Könyvkiadó

Tolnai, Ottó. (1992). Versek könyve. Budapest: Széphalom Könyvműhely. Elektronikus kiadás: Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2010. displayXhtml?offset=3&origOffset=-1&docId=3&secId=89&limit=10&pageSet=1. (2013.IX. 22.)

Tolnai, Ottó. (2001). Balkáni babér. Pécs: Jelenkor. Elektronikus kiadás: Budapest: Petőfi I r o d a l m i M ú z e u m , 20 1 0 . ht t p :/ / d ia . j a d o x . p i m .hu / j e t s p e e d / displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=716&secId=66405&limit=10&pageSet=1. (2013. IX. 22.)

Tolnai, Ottó (2004). Költő disznózsírból. Pozsony: Kalligram Elektronikus kiadás: Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2010. displayXhtml?offset=1 &origOffset= -1&docId=819&secId=76592&limit=10&pageSet=1. (2013. VIII. 13.) Tolnai, Ottó. (2006). Ómama egy rotterdami gengszterfilmben. Regény versekből. Zenta, zEtna

Tolnai, Ottó. (2007). A pompeji szerelmesek. Pécs: Alexandra kiadó. jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=7811&secId=819601&limit=10& pageSet=1. (2013. XII. 19.)

Tolnai, Ottó. (2010). Világítótorony eladó. Zenta: zEtna. Elektronikus kiadás: Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2012. Offset=-1&docId=8343&secId=846915&limit=10&pageSet=1 (2013. XII. 19.)

Bagi, Ibolya (1992). Mulandó történések halhatatlansága. Danilo Kiš: A holtak enciklopédiája. Tiszatáj, 7: 71–76.

Balázs, Attila (2015). Danilo Kiš élete és irodalma. Élet és Irodalom, 28. balazs_attila;danilo_kis_elete_es_irodalma;2002-12-03.html. (2015. VII. 12.)

Beregi, Tamás (2006). A kárhozat partjain túl. Lovecraft-adaptációk. Filmvilág, 6: 32–36. (2014. XI. 12.)

Csányi, Erzsébet (2013). Instant világ. A jugoszláv „új művészeti praxis“ hatása Fenyvesi Ottó költészetére. In: A változás kultúrája – régiók és mozgásterek. A Nyelv és kultúra a változó régióban című VII. Hungarológiai Kongresszus interdiszciplináris szimpóziuma. Kolozsvár, 2011. aug. 26–27. Szerk. Breszán István. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság. 129–139.

Kiš, Danilo (1994). Kételyek kora. Pozsony, Újvidék: Kalligram, Forum Könyvkiadó Földes, Csaba (2007). „Interkulturális kommunikáció“ : koncepciók, módszerek, kérdőjelek. Fordítástudomány, 1: 14–39.

Horváth, Csaba (2011). Családias Atlantisz. Európa mint emlékezet és nosztalgia. Czesław Miłosz, Danilo Kiš és Konrád György Közép-Európája. Irodalmi Jelen, irodalmijelen.hu/05242013-1518/csaladias-atlantisz-europa-mint-emlekezet-nosztalgia- czeslaw-milosz-danilo-kis-konrad. (2014. XI. 22.)

Ispánovics Csapó, Julianna (2007). Tolnai Ottó művei más nyelveken. Adatok egy Tolnai- bibliográfiához. In: konTEXTUS. Összehasonlító irodalmi tanulmányok. Szerk. Csányi Erzsébet. Újvidék: VMFK, BTK. 117–136.

Juhász, Erzsébet 1995. A formatudat Mészöly Miklós és Danilo Kiš prózájában. Tiszatáj, 2: 49–54.

Kisantal, Tamás (2003). Fantasztikum, horror és töredékesség H. P. Lovecraft szövegeiben. PRAE, 1: 1–10. (2014. XI. 22.) Konrád, György (2011). A közép tágulása. Az autonómia kísértése 2. de64618a-8ed3-4c3e-8271-e02df210b742.ivy. (2014. XII. 2.)

Lovecraft, Howard Phillips (2003a). A Necronomicon története. Galamb Zoltán fordítása. In: Howard Phillips Lovecraft összes művei 2. Szeged: Szukits Könyvkiadó. (2014. X. 12.)

Lovecraft, Howard Phillips (2003b). Természetfeletti rettenet az irodalomban. Galamb Zoltán fordítása. In: Howard Phillips Lovecraft összes művei 2. Szeged: Szukits Könyvkiadó. (2014. X. 12.)

Matolcsy, Kálmán (2010). Találkozás a „határtalan és rút ismeretlennel“. Tudomány, kategorizáció és névadás H. P. Lovecroft prózájában. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Debrecen: Debreceni Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Angol- amerikai Program. 1–11. matolcsykalman.pdf. (2015. I. 12.)

Nagy, András Pál (2005). Necronomicon – A halott nevek könyve. Budapest: Onga, Hermit Könyvkiadó Bt. A Necronomicon eredeti története. Necronomicon. (2014. XI. 23.)

Novák, Anikó (2013). Lexikonszócikkek mint a kultúra hordalékai. A lexikon szerepe Dubravka Ugrešić és Tolnai Ottó műveiben. Lelőhely: Közép-Európai Tanulmányok Kara. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem. Online: lexikonszocikkek-mint-a-kultura-hordalekai/. (2014. IX. 22.)

Novák, Anikó (2014). A boldogság üvegfala. Áruház és múzeum Tolnai Ottó prózájában. Irodalmi Szemle. Online, 10. oktober/2185-novak-aniko-a-boldogsag-uevegfala-tanulmany. (2015. I. 12.)

Nóvé, Béla (2009). Családfák „gyökere-ága”. A genealógiák jelképvilága. Új Forrás, 6. http:// epa.oszk.hu/00000/00016/00146/090624.htm. (2014. VIII. 22.)

Radics, Viktória (2002). Danilo Kiš. Pályarajz és breviárium. Budapest: Kijárat

Radics, Viktória (2005). „Ütött-kopott történelmi kofferünk”. Danilo Kiš visszahívása. Európai Utas, 4: 52–56. (2015 I. 23.)

Rudaš, Jutka (2012). Identitásaink horizontjai. Hungarológiai Közlemények, 2: 110–118. Szajbély, Mihály (2003). Tézisek Tolnai Ottó (prózaírói) munkásságának alakulástörténetéről. Tiszatáj, 10: 64–70.

Toronyai, Gábor (é. n.) Az interkulturalitás fenomenológiájának alapjai Edmund Hussrel késői gondolkodásában. (2015. I. 22.)

Ungureanu, Cornel (2003). Danilo Kiš – a Kelet felé vezető út. Üzenet, nyár. http://www.zetna. org/zek/folyoiratok/80/ungureanu.html. (2014. VIII. 12.)

Virág, Zoltán 2010. Az élmények koloritja. (A folyó, a delta és a tenger kulturális alakzatai a symposionista költészetben és prózában). Forrás, 6: 6–14.