BANK BAN I PITANJE LEGENDE O BANU MICU

Главни садржај чланка

Erika Bence

Сажетак

Za klasično dramsko delo mađarske književnosti, Ban Bank Jožefa Katone vezuje se poveći opus istorijsko-poetskih, monografskih, arhivskih i folklorističkih istraživanja. Njen značaj i složenu strukturu značenja potvrđuje i činjenica da se i nakon skoro dva veka mogu aktualizirati njene dileme, mogu postaviti do danas diskutabilna pitanja njenog poimanja na koji još nije dat potpun odgovor, a mogu se analizirati i praznine u njenom razumevanju. Ovo naše istraživanje usmereno je na analizu pomenute drame Jožefa Katone, tačnije na epizodu legende o Banu Micu, sa kojom se književna recepcija bavila samo u velikim crtama, i koja je iz dramaturških razloga okvalifikovana kao pogrešan potez pisca. Analiza uključuje u sebi aspekte više odnosnih disciplina, pored književnoistorijskog i aspekt kulturne antropologije. Cilj ovih razmatranje svakako nije rešavanje fundamentalnih problema vezanih za ovu dramu, ali je njena intencija, da kroz interdisciplinarni pristup pospeši razumevanje određenih elemenata ovog dela (npr. funkciju ubacivanja scene o Banu Micu, istorijsku verodostojnost priče o sedam blizanaca bana Šimona, problematiku upotrebe broja sedam itd.)

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Bence, E. (2013). BANK BAN I PITANJE LEGENDE O BANU MICU. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 38(1), 137–149. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/815
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност