HELYNEVEK VÉGEL LÁSZLÓ NEOPLANTA, AVAGY AZ ÍGÉRET FÖLDJE CÍMŰ VÁROSREGÉNYÉBEN

Главни садржај чланка

Hargita Futo Horvat
Mária Pásztor Kicsi

Сажетак

A tanulmány Végel László Neoplanta, avagy az Ígéret Földje című regényében vizsgálja a helyneveket és a szövegben betöltött jelentéshordozó funkciójukat. Az irodalmi onomasztika valóságos és fiktív helyneveket különböztet meg. Végel regényében az Újvidékhez kapcsolódó valóságos földrajzi nevek dominálnak, de találunk példákat a metaforikus névadásra is. A városregény földrajzi és intézménynevei olyan kódokként integrálódnak a szövegbe, amelyek különféle idősíkokat működtetetnek, felszínre hozzák a térség háromszáz éves múltjában  lejátszódó történelmi és társadalmi traumákat, a határmódosítások és migráció okozta nemzeti önazonosság problematikáját, jelzik a politikai rendszerek értékrendjét, történelemszemléletét. A mű névvilága rámutat a politika szimbolikus térbeli megnyilvánulásaira, a jelképes térfoglalásra is. A városregény helynévanyagának rendszerezése Hajdú Mihály és Hoffman István tipológiája alapján történt.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Horvat, H. F., & Pásztor Kicsi, M. (2022). HELYNEVEK VÉGEL LÁSZLÓ NEOPLANTA, AVAGY AZ ÍGÉRET FÖLDJE CÍMŰ VÁROSREGÉNYÉBEN. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), 207–219. https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.207-219
Bрој часописа
Секција
Нови Сад – град културе
Author Biography

Mária Pásztor Kicsi, Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet

Odsek za hungarologiju

Референце

Balogh, J. (2000). A főnév. In: Keszler, B. (szerk.) (2000). Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 127–141.

Bence, E. (2016). „Megint tanú” Újvidéken – Végel László: Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja. Bárka, 4, 114–117.

Domján, E. (2016). „A becsület elveszett, de egyéb semmi”. Vár Ucca Műhely, 1, 77–80.

Fábián, P. – Földi, E. – Hőnyi, E. (1998). A földrajzi nevek helyesírása. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Hajdú, M. (1975). Budapest utcanaveinek névtani vizsgálata. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Hajdú, M. (2003). Általános és magyar névtan. Budapest: Osiris.

Hoffmann, I. (2007). Helynevek nyelvi elemzése. Budapest: Tinta.

Kálmán, B. (1989). A nevek világa. Debrecen: Csokonai Kiadó.

Király, L. (2007). Névtani ismeretek. In: A. Jászó, A. (főszerk.) (2007). A magyar nyelv könyve. Budapest: Trezor. 607–641.

Kovács, Sz. (2007). A városszöveg mint kulturális reprezentációk dialógusa. Budapest a XIX‒XX. század fordulóján. Alföld, 8, 86‒94.

N. Kovács, T. – Böhm, G. – Mester T. szerk. (2005). Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Budapest: Kijárat.

Laczkó, K. – Mártonfi, A. (2005). Helyesírás. Budapest: Osiris.

László, Sz. (2014). Bérkocsival az Ígéret Földjén. Végel László: Neoplanta avagy az Ígéret Földje. Városregény. Tiszatáj, 10, 98‒100.

Lukács, A. (2016). Római toponimák a magyar nyelvű útikönyvekben. Hungarológiai Közlemények, 1. 58–74. DOI: https://doi.org/10.19090/hk.2016.1.58-74

Mózes Krisztián (2015). Utcanevek és politika. In: Folmeg Márta, Jóri Anita (szerk.): Világ és nyelv szenvedéllyel. Budapest: Tinta. 251–258.

Niedermüller, P. (1994) A város: kultúra, mítosz, imagináció. Mozgó Világ, 5, 5‒17.

Reszegi, K. (2018). Helynevek – térszemlélet – mentális térkép: A nyelv, a helynevek és a tér összefüggései. Magyar Nyelv, 114. 169–184. DOI: https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2018.2.169

Roginer, O. (2015). A város mint (ellen)érv. Újvidék a (jugoszláviai) magyar irodalomban. Szabadka: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete.

J. Soltész, K. (1958). Az irodalmi névadás. Magyar Nyelvőr, 82, 50‒61.

T. Somogyi, M. (2015). Az írói névadás vizsgálata. In: Farkas T.‒ Slíz M. (szerk.) (2015). Magyar névkutatás a 21. század elején. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 207‒226.

Toldi, Éva (2010). Újvidék-narratívák. Hungarológiai Közlemények, 3. 90–99.